* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Wednesday, June 8, 2016

PRESS NOTE : 08-06-2016

                          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 08-06-2016
¯Áj ¨ÉÊPïUÉ rQÌ, ¨ÉÊQ£À°èzÀÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ.
¢£ÁAPÀ: 06-06-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ¤qÀÄr UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà ¥Àæ¢Ã¥À PÉJ-03-ºÉZïJ£ï-5454 ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÈyé avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ©.JA. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV 1) ¥Àæ¢Ã¥À §¤£ï gÀªÉÄñï, 27 ªÀµÀð, ¤qÀÄr UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ 2) ²ªÀÅ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ, 28 ªÀµÀð, zÉÆqÀØ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¢Ã¥À£À vÀAzÉ ²æà gÀªÉÄñï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 07-06-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, ªÀÄÄ¢UÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æà gÀAUÀ¸Áé«Ä @ gÀAUÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà gÀAUÀ¸Áé«Ä @ gÀAUÉÃUËqÀgÀ vÀªÀÄä ²æà gÀªÉÄñï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÀÄzÀÝ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ: ²æà gÀAUÀ¸Áé«Ä @ gÀAUÉÃUËqÀ, 70 ªÀµÀð, 5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àmïð, ©½ ¥ÀAZÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-223935PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

No comments: