* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Tuesday, June 7, 2016

PRESS NOTE 07-06-2016

                     ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                        ¢£ÁAPÀ: 07-06-2016


CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À, 1359/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À

¢£ÁAPÀ: 06-06-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï AiÀĸÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ªÀĽî¢uÉÚ UÁæªÀÄzÀ  DªÀÄÄðUÀA JA§ÄªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.zÀAiÀiÁ£ÀAzï, AiÀĸÀ¼ÀÆgÀÄ  oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV DªÀÄÄðUÀA  ©£ï PÀÄ¥Àà¸Áé«Ä, 65ªÀµÀð, ªÀĽî¢uÉÚ UÁæªÀÄ, AiÀĸÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÆç½, ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½¹zÀªÀ£À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlQÌnÖzÀÝ 1359/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ AiÀĸÀ¼ÀÆgÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ  2 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 6800/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

        ¢£ÁAPÀ: 06-06-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï PÀqÀ«£ÀPÉÆÃmÉ UÁæªÀÄzÀ UÉeÉÓUÁgÀgÀ PÀĮĪÉÄ ºÀwÛgÀ PÁAvÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ¥ÀA¥ï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ CAzÀgï-¨ÁºÀgï  dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.UÀÄgÀÄgÁeï gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1)¸À°ÃASÁ£ï ©£ï d»ÃgïSÁ£ï, 34ªÀµÀð, Dgï.©.gÀ¸ÉÛ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ 2) CtÚAiÀÄå ©£ï gÀªÉÄñÀ, 35ªÀµÀð, CA¨ÉÃqÀÌgï£ÀUÀgÀ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ  6800/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

        ¢£ÁAPÀ :30-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPï ®Qëöä¥ÀÄgÀUÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ zÉêÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʨsÀªÀ.J¯ï.r gÀªÀgÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉë PÀnÖ §gÀvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CgÀPÀ®UÀÆrUÉ  ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉʨsÀªÀ.J¯ï.r gÀªÀgÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁdÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 06-06-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ZÀºÀgÉ : ªÉʨsÀªÀ.J¯ï.r ©£ï zÉêÀgÁdÄ, 19ªÀµÀð, 5 Cr JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÆrzÁgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08175-220249 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝÀݪÀ£À §AzsÀ£À : -
¢£ÁAPÀ: 06-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.30 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï zÉÆqÀØ½î ¨ÁgÉ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÉÆ¥ÀÄà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL, ²æà «dAiÀÄPÀȵÀÚ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV 1) C¤¯ïPÀĪÀiÁgï ©£ï ¯ÉÃmï C£ÀAvÀ, 33ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ©Ã¢, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ 2)¸ÉÊAiÀÄzï gÀºÀªÀÄvï @ ¸À¯Áä£ï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ¨Á§Ä, 24ªÀµÀð, 8£ÉÃPÁæ¸ï, ªÀÄArªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 27 UÁAeÁ ¸ÉƦà£À ¥ÁåPÉmïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ.
                                                                                           f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

    ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

No comments: