* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Saturday, May 28, 2016

PRESS NOTE 28-05-2016


                                              ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 28-05-2016

PÉæÃ£ï ªÁºÀ£À rQÌ, ¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ.

¢£ÁAPÀ: 27-05-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, CtÂUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä  gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ ©.JA. gÀ¸ÉÛ, vÀtÂÚÃgÀĺÀ¼Àî ªÀÈvÀÛ, ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-35-JA 6500 gÀ PÉæÃ£ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä gÀªÀjUÉ rQÌAiÀiÁV ¥ÀjuÁªÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃUËqÀ, 60 ªÀµÀð, CtÂUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ¥Àw ²æà ªÉAPÀmÉÃUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÁ¬Ä PÁuÉ:

¢£ÁAPÀ: 08-05-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨Áå¨Á PÁ¯ÉÆä ªÁ¹ ²æà ©.PÉ. ¸ÀtÚ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¸Á«wæ gÀªÀgÀ 2½ ªÀµÀðzÀ PÀÄ|| gÉÆûvï JA§ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æêÀÄw ¸Á«wæ gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ©.PÉ. ¸ÀtÚ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ D®ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ & ªÀÄUÀÄ«£À ZÀºÀgÉ: ²æêÀÄw ¸Á«wæ PÉÆÃA ¸ÀtÚ¸Áé«Ä, 28 ªÀµÀð, 5’5” Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, vɼÀĪÁzÀ ±ÀjÃgÀ, ¸ÁzsÁgÁt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄUÀÄ«£À ZÀºÀgÉ: PÀÄ|| gÉÆûvï  ©£ï ©.PÉ. ¸ÀtÚ¸Áé«Ä, 2½ ªÀµÀð, 2’ 6” Cr JvÀÛgÀ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ±Àmïð ¤Ã° §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÉÛ.

 

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                     ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

 

 

 

No comments: