* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Monday, May 30, 2016

PRESS NOTE 29-05-2016


                                                  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ          ¢£ÁAPÀ: 29-05-2016.

ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 28-05-16 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄ°è¥ÀlÖt ºÉÆç½, §ÆzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ©.J¸ï.¸ÀĪÀÄ£ï gÀªÀgÀ ¥Àwß zsÀ£Àå²æà gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zsÀ£Àå²æà gÀªÀgÀ ¥Àw ¸ÀĪÀÄ£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: zsÀ£Àå²æà PÉÆÃA ¸ÀĪÀÄ£ï, 23 ªÀµÀð, 5”3’ Cr JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÆrüzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ºÉAUÀ¹£À ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08175-220249 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

No comments: