* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Tuesday, May 24, 2016

PRESS NOTE 24-05-2016

                                 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ       ¢£ÁAPÀ: 24-05-2016.


dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, §A¢üvÀjAzÀ 40,800/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À

¢£ÁAPÀ: 23-05-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05- 45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è   ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, §gÀUÀÆgÀÄ ºÁåAqï¥ÉÆøïÖ  ¸À«ÄÃ¥À ©ÃgÉñÀégÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹¦L ²æ gÀAUÀ¸Áé«Ä ¹.eÉ. ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV  1) C±ÉÆÃPÀ  ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ, 41 ªÀµÀð, UÁ¬Äwæ §qÁªÀuÉ, 8 £Éà ªÁqïð ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt 2) QgÀuï ©£ï ®PÀëöät, 28 ªÀµÀð, UÀÆgÀ£ÀºÀ½î §qÁªÀuÉ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt mË£ï 3) ¸ÀÄgÉñÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ, 41 ªÀµÀð, gÉÃtÄPÁA§ gÉÆÃqï, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt 4) ¥ÀÄlÖgÁdÄ ©£ï  PÀjÃUËqÀ, 51 ªÀµÀð,  UÀÆgÀ£ÀºÀ½î §qÁªÀuÉ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt 5) ªÀÄAd ©£ï zÉêÀgÁeÉÃUËqÀ, 35 ªÀµÀð,  UÀÆgÀ£ÀºÀ½î §qÁªÀuÉ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt 6)  gÁWÀªÉÃAzÀæ @ ¢£ÉñÀ ©£ï ²ªÀgÁªÉÄÃUËqÀ, 28 ªÀµÀð, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt 7) C±ÉÆÃPÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ, 38 ªÀµÀð, J.ZÉÆüÉãÀºÀ½î, zÀArUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ 40,800/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 20-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  D®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÉ.ºÉZï.PÉÆÃmÉ ºÉÆç½, ºÀjºÀ½î UÁæªÀÄzÀ  ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw zÀ²ð¤ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£É ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀqÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÀ²ð¤ gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ: zÀ²ð¤ PÉÆÃA ¸ÀAvÉÆõÀ, 20 ªÀµÀð, 5’2’’ Cr JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08173-245183 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                           ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

No comments: