* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Thursday, May 26, 2016

PRESS NOTE 26-05-2016


                                              ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ:  26-05-2016

PÉJ¸ïDgïn §¸ï PÁjUÉ rQÌ PÁj£À°èzÀÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, M§âjUÉ UÁAiÀÄ

¢£ÁAPÀ: 25-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À eÉ.¦. £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄ ¥Àwß ²æêÀÄw °Ã¯ÁªÀw ºÁUÀÆ PÁj£À ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉJ-09/ ¦ 766 gÀ PÁj£À°è ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆç½, ¨ÉAqÉPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ J£ïºÉZï-206 gÀ¸ÉÛ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ-18-J¥sï-143gÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°èzÀÝ ²æà ¸ÀÄgÉñï¨Á§Ä, 65 ªÀµÀð,  ²æà ²æäªÁ¸ÀUËqÀ, 55 ªÀµÀð, eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw °Ã¯ÁªÀw gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀiÁí£ïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ²æà ¯ÉÆÃPÉñï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁuÁªÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

 

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                           ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

No comments: