* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Monday, June 13, 2016

PRESS NOTE : 11-06-2016

                          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                         ¢£ÁAPÀ: 11-06-2016


ªÀÄmÁÌ dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ£À §AzsÀ£À 3600/- £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À


           ¢£ÁAPÀ: 10.06.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ PÀnÖ£ÀPÉgÉ ªÀiÁPÉÃðmï£À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÁ¸À£À r¹© WÀlPÀzÀ ¦L ²æÃ.ªÀÄAeÉÃUËqÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ r¹© WÀlPÀzÀ ºÉZï.¹.272 zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄmÁÌ dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV C¯ÁÛ¥sï ©£ï ¯ÉÃmï EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï, 54ªÀµÀð, ªÀĹâ ºÀwÛgÀ, ¥É£ïµÀ£ïªÉƺÀ¯Áè, ºÁ¸À£À JAzÀÄ w½¹zÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  dÆeÁlzÀ°è ¥ÀtQÌnÖzÀÝ  3600/- £ÀUÀzÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments: