* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Thursday, June 2, 2016

PRESS NOTE : 01-06-2016

                                     ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ     
                                                           
                                                            ¢£ÁAPÀ: 01-06-2016
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:
¢£ÁAPÀ: 31-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ºÉZï. dAiÀÄgÁeï, ¹¦L ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁéUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ M§â ªÀÄ»¼É ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ»¼Á ¦¹-815 ²æêÀÄw dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄä gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV zÉêÀªÀÄä ©£ï gÀAUÀAiÀÄå, 50 ªÀµÀð, aPÀÌ DA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ, ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛUÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊ aîªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɸÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430/- ¨É¯ÉAiÀÄ  90 JA.J¯ï£À 55 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì mÉmÁæ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛ.
UÀAqÀ¸ÀÄ PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 30-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ªÁ¹ ²æà E¸ÁäAiÀįï @ªÀÄÄ£Àß gÀªÀgÀÄ ºÁ¸À£À CeÁzï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀÄ eÁÕ£ÉÆÃfgÁªï gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà E¸ÁäAiÀįï @ ªÀÄÄ£Àß gÀªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw AiÀiÁ¹ä£ï vÁeï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ¸À£À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAqÀ¹£À ZÀºÀgÉ: E¸ÁäAiÀįï @ªÀÄÄ£Àß, 32 ªÀµÀð, 5’2” JvÀÛgÀ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚ ±Àmïð ªÀÄvÀÄÛ fãïì ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è 08172-268630 PÉÌ ¸ÀA¥ÀQðªÀÅzÀÄ

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                 ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

No comments: