* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Monday, May 30, 2016

Press note 30-05-2016


                                              ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               ¢£ÁAPÀ: 30-05-2016

AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À, ¨ÉÊPï rQÌ, ¨ÉÊPï »A§¢ PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ, M§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 29-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄAqÀå f¯Éè, PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ, QPÉÌÃj ºÉÆç½, PÉÆÃrªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ ¥Àæ±ÁAvï£ÉÆA¢UÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, AiÀiÁZÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, J ZÉÆüɣÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ, 39 ªÀµÀð, PÉÆÃrªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, QPÉÌÃj ºÉÆç½, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥Àæ±ÁAvï gÀªÀgÀÄ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀævÀPÀëzÀ²ð ²æà ¨Á®gÁdÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

 

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

                                                     ºÁ¸À£À f¯Éè, ºÁ¸À£À.

No comments: